Hansa Tankers AS – Redegjørelse Åpenhetsloven

Åpenhetsloven (LOV2021-06-18-99):

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og forplikter Hansa Tankers å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med lovens retningslinjer, besvare informasjonskrav fra allmennheten, samt å redegjøre for hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderinger blir gjennomført.

Arbeid med aktsomhetsvurderinger

Hansa Tankers AS er et pool selskap som har hensynene til miljø, arbeid- & menneskerettigheter og etikk forankret i sitt mandat. Selskapet tar forpliktelsene som fremgår av Åpenhetsloven på alvor.

Hansa Tankers As har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og velger å arbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere.

For Hansa Tankers AS vil innføringen av lovpålagte aktsomhetsvurderinger bety konkretisering av eksisterende rutiner ved vurdering, håndtering og oppfølging av risiko, med de kravtilpasninger som måtte følge av lovverket.

Hansa Tankers AS har et hovedansvar for å sikre egen leverandørkjede, både når det gjelder direkte leverandører (eksempelvis skipsagenter, bunkers og rengjørings kjemikalier brukt ombord) og indirekte leverandører i havner som anløpes av skipene (taubåter , havne arbeidere etc.).Som det følger av OECDs retningslinjer, skal det i tilknytning til sikringsarbeidet utarbeides aktsomhetsvurderinger ved større forretningsbeslutninger. Dette tilfaller utpekte ansvarlige innen hvert aktuelle forretningsområder i selskapet.

Selskapet anser overholdelse av menneskerettigheter som grunnleggende, og Åpenhetslovens formål er i tråd med den interne holdningen og gjeldende retningslinjer. Styret vedtar prosessen med å frembringe de påkrevde dokumentene og å forankre ansvaret for rutinene. Disse vil publiseres slik at lovens krav er fulgt.

 

Prosess og prinsipper

Innholdet reflekterer at arbeidet med disse nye forpliktelsene er i en innkjøringsfase. Vi forventer endringer og tilpasninger etter hvert som det utvikler seg bransjestandarder etc., og jobber dynamisk med implementeringen. Slik loven krever er prinsippene bak de gjennomførte aktsomhetsvurderingene basert på risiko, og videre utredninger og tiltak prioriteres der risikoen anses størst. Aktsomhetsvurderingene vil bli gjennomført årlig, samt vil det gjøres tilleggsvurderinger ved større endringer eller forretningsbeslutninger knyttet til selskapets leverandører. Vi vil basere våre risiko avveninger på FNs 17 bærekraftsmål, og vil benytte internasjonalt tilgjengelig rating systerm for ulike sosiale parametere som informasjonsgrunnlag